Ogosta Hotel and Restaurant

Ogosta Hotel and Restaurant

Montana 3400, 1 Peyo Yavorov Str.

Tel: +359 (0) 96 306 310

e-mail: ogosta_f@abv.bg