Kaleto Hotel

Kaleto Hotel

Lom 3600, 36 Dunavska Str.

Tel: +359 (0) 895 460571